Cele

Aranżowanie działania zmierzającego do zdobywania wiedzy i umiejętności przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego poprzez umożliwienie poznawania:

  • różnych tekstów kultury (ich treści, gatunków, tworzywa, środków wyrazu),
  • gatunków wypowiedzi;
  • zasad poprawnej pisowni (zapis ortograficzny z zachowaniem poprawnej interpunkcji);
  • struktury języka i sposobów jego funkcjonowania jako narzędzia porozumiewania się;
  • pojęć związanych z literaturą piękną i popularnonaukową, językiem, kulturą.

To także szeroko pojmowane stwarzanie okazji do komunikowania:

  • werbalnego i niewerbalnego;
  • poprawnego, skutecznego i adekwatnego do sytuacji;
  • etycznego i estetycznego;
  • kreatywnego wraz z zastosowaniem środków retorycznych (rozprawka, przemówienie).