Grupa docelowa: uczniowie klasy 3

Termin:
poniedziałki 11:50-12:35

Nadrzędnym celem koła z zakresu edukacji medialnej jest wyposażenie uczniów w kompetencje , które pozwolą im na szeroko pojęte, świadome, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii informacyjnych, zarówno jako twórcy/ autorzy jak i jako odbiorcy.

Cele edukacji medialnej realizowane podczas zajęć:
1.Kształtowanie poszanowania zasad medialnego bezpieczeństwa, konieczności ochrony wizerunku swojego oraz swoich bliskich.
2.Kształtowanie krytycznej, ostrożnej postawy wobec informacji znalezionych w sieci.
3.Nabywanie praktycznej wiedzy na temat procesu digitalizacji oraz płynących z jego zastosowania korzyści i zagrożeń.
4.Nabywanie umiejętności dokonywania samodzielnej selekcji informacji i materiałów, z których jako świadomy użytkownik uczeń chce korzystać.
5.Poznanie różnych form komunikacji używanych w środowisku wirtualnym.
6.Nabywanie świadomości, w jaki sposób świat przedstawiany w mediach różni od świata realnego.
7.Wdrażanie do umiejętności kreatywnego korzystania z multimediów. Poznanie różnych form przekazu.
8.Próby samodzielnego tworzenia wybranych form przekazu.
9.Rozwijanie wiedzy z zakresu działania praw autorskich, własności intelektualnej.
10.Rozwijanie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z formami uzależnień od multimediów oraz  istnienia treści szkodliwych i niedozwolonych w świecie wirtualnym.
11.Nabywanie wiedzy na temat prawnej odpowiedzialności autora , za treści publikowane w sieci.