Regulamin Rekrutacji

do klasy pierwszej oraz oddziału sportowego klasy pierwszej o profilu piłka siatkowa

Szkoły Podstawowej nr 4  w Niepołomicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału sportowego klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach (dalej: „Regulamin”), określa zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej i oddziału sportowego klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Regulamin nie znajduje zastosowania do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej i oddziału sportowego klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego. Decyzję o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły. 
 3. Nabór prowadzony jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 4. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu, informacje o terminie rekrutacji, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do klasy pierwszej  i oddziału sportowego klasy pierwszej. Komunikat, o którym mowa, ogłaszany jest na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w Szkole. 
 5. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej i oddziału sportowego klasy pierwszej odbywa się bezpośrednio w szkole. 
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Szkoły.

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Niepołomicach;  
 2. Oddziale sportowym – należy przez to rozumieć oddział sportowy klasy pierwszej o profilu piłka siatkowa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego z dn. 27 marca 2017 r.;
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły; 
 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 5. kryteriach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio kryteria określone w art. 131, 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (tekst jedn..: Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz kryteria określone w Zarządzeniu nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 22 stycznia 2024;
 6. liście dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych – należy przez to rozumieć listę dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do przyjęcia; 
 7. liście dzieci przyjętych/nieprzyjętych – należy przez to rozumieć listę dzieci, które zostały przyjęte lub nieprzyjęte do klasy pierwszej i oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 4.
 8. wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
 9. samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami; 
 10. wniosku o przyjęcie – należy przez to rozumieć dokument opracowany dla potrzeb rekrutacji.
 11. wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego – należy przez to rozumieć dokument opracowany dla potrzeb rekrutacji do oddziału sportowego.
 12. próba sprawności fizycznej – zestaw prób sprawnościowych dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej.

Rozdział II 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

§ 3 

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci siedmioletnie (rocznik 2017) zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
 2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci sześcioletnie (rocznik 2018) zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wniosków rodziców/prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli dane dziecko: 
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Prawo oświatowe. 
 3. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zamieszkałym w obwodzie szkoły wypełniają kartę zgłoszenia do klasy pierwszej (Zał. 1.).
 4. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, do klasy I przyjmowane  są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zamieszkałym poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej (Zał. 2.).
 5. Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej należy pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły lub ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja.
 6. Do wniosku o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej rodzice/prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zobowiązani są dołączyć: 
  • zaświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Prawo oświatowe. 
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Podstawowej na wolne miejsca w klasach pierwszych, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, obowiązują następujące kryteria:

Kryteria zostały określone w uchwale Nr LII/696/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2023 r. poz. 97) 
1.Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach w roku szkolnym 2024/2025 100 pkt
2.Droga dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km80 pkt
3.Dziecko zamieszkuje na terenie gminy Niepołomice.50 pkt
4.Wielodzietność rodziny kandydata – rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 40 pkt
Dokumenty potwierdzające: Oświadczenia zawarte we „Wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach na rok szkolny 2024/2025” – pkt. 5a 

8. Spełnienie powyższych kryteriów potwierdzają oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej. 

§ 4 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych składa się z następujących etapów: 
 • ogłoszenie o rekrutacji; 
 • przyjmowanie kart zgłoszenia i wniosków; 
 • powołanie Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora Szkoły; 
 • ustalenie miejsca i terminu(ów) posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną składanych kart zgłoszeń, wniosków i dokumentów oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust. 7-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.); 
 • podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 • potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do Szkoły w postaci pisemnego oświadczenia; 
 • podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej; 
 • postępowanie odwoławcze; 
 • Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

Lp.Etapy rekrutacjiTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosków/kart zapisów o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd 26 lutego 2024 do 15 marca 2024Od 20 maja 2024Do 24 maja 2024
2Weryfikacja przez komisję wniosków  i kart zapisów o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe    Od 18 marca 2024 do 3 kwietnia 2024Od 27 maja 2024 do 29 maja 2024
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną  list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych4 kwietnia 20243 czerwca 2024
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych  15 kwietnia 20247 czerwca 2024
5Potwierdzenie przez rodzica(ów)/opiekuna (ów) prawnego (ych) kandydata woli przyjęcia do pierwszej  klasy szkoły podstawowej w formie złożenia pisemnego oświadczeniaOd 5 kwietnia 2024 do 10 kwietnia 2024Od 4 czerwca 2024 do 6 czerwca 2024
6Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowejOd 16 kwietnia 2024 do 18 kwietnia 2024Od 10 czerwca 2024 do 12 czerwca 2024

Rozdział III 

Zasady rekrutacji do oddziału sportowego klasy pierwszej

§ 5

 1. Do oddziału sportowego zostanie przyjętych min. 20 uczniów, max. 25 uczniów. 
 2. Kandydaci do oddziału sportowego składają następujące dokumenty:
 1. wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego (Zał. 3.)
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego potwierdzające posiadanie stanu zdrowia, pozwalającego na uczęszczanie do oddziału sportowego
 3. pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (Zał. 4.),
 4. pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej (Zał. 5.).

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego składa się z następujących etapów: 
 1. ogłoszenie o rekrutacji; 
 2. przyjmowanie wniosków; 
 3. powołanie Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora Szkoły;
 4. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
 5. ustalenie miejsca i terminu(ów) posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
 6. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną składanych kart zgłoszeń, wniosków i dokumentów oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust. 7-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.); 
 7. podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 8. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do Szkoły w postaci pisemnego oświadczenia; 
 9. podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej; 
 10. postępowanie odwoławcze; 
 11. Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Szczegółowe kryteria naboru do oddziału sportowego klasy pierwszej:

Kryteria zostały określone w art. 137 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zmianami
PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej zgodnie z terminem podanym w Regulaminie. W skład próby sprawnościowej wchodzą:próba szybkości – bieg wahadłowy na czas 10 x 5m (1 próba)próba skoczności – skok w dal z miejsca (3 próby – liczy się najlepszy wynik)próba siły – rzut piłeczką palantową (3 próby – liczy się najlpeszy wynik)Kandydatom dokonuje się pomiaru wzrostu w celach informacyjnych.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziale sportowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.Dokonuje się klasyfikacji kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób, tzn. przystąpili do każdej próby sprawnościowej.Szczegółowy opis prób i punktacja za poszczególne próby stanowią załącznik do Regulaminu Rekrutacji (Zał.6.)
DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uniemożliwiających zakwalifikowanie kandydatów do oddziału sportowego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria zawarte w art. 131 ust. 2 i art. 131 ust 3 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zmianami)
1.wielodzietność rodziny kandydata –   (dokumentem potwierdzającym jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych)100
3.niepełnosprawność kandydata – (potwierdzeniem jest orzeczenie o niepełnosprawności)100
4.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – (potwierdzeniem jest orzeczenie o niepełnosprawności)100
5.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – (potwierdzeniem jest orzeczenie o niepełnosprawności)100
6.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – (potwierdzeniem jest orzeczenie o niepełnosprawności)100
7.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – (potwierdzeniem jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)100
8.objęcie kandydata pieczą zastępczą – (potwierdzeniem jest orzeczenie sądu)100

§ 7

3. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego: 

Lp.Etapy rekrutacjiTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymOd 26 lutego 2024 do 15 marca 2024Od 20 maja 2024Do 24 maja 2024
2Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe    Od 18 marca 2024 do 3 kwietnia 2024Od 27 maja 2024 do 29 maja 2024
3Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej23 marca 202426 maja 2024
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną  list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych4 kwietnia 20243 czerwca 2024
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych  15 kwietnia 20247 czerwca 2024
6Potwierdzenie przez rodzica(ów)/opiekuna (ów) prawnego (ych) kandydata woli przyjęcia do pierwszej  klasy szkoły podstawowej w formie złożenia pisemnego oświadczeniaOd 5 kwietnia 2024 do 10 kwietnia 2024Od 4 czerwca 2024 do 6 czerwca 2024
7Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowejOd 16 kwietnia 2024 do 18 kwietnia 2024Od 10 czerwca 2024 do 12 czerwca 2024

Rozdział IV

§ 8 

 1. Oświadczenia, zawarte we wniosku (karcie zgłoszenia) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach na rok szkolny 2024/2025 – §3 ust. 3 oraz wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach na rok szkolny 2024/2025 – §3 ust. 4 oraz wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Niepołomicach na rok szkolny 2024/2025 – § 5 ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w oświadczeniach.
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń. 
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna prawnego. 
 4. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział V

Procedura odwoławcza 

§9 

 1. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka klasy pierwszej lub oddziału sportowego klasy pierwszej. 
 2. Uzasadnienie sporządza Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego przyjmowaniu.