Szkolne Koło Wolontariatu jest dedykowane dla klas 8

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły  nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Cele:

·          Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

·          Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

·          Kształtowanie postaw prospołecznych.

·          Rozwijanie empatii i tolerancji.

·          Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

·          Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

·          Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

·          Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

·          Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

·          Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

·          Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

·          Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży w szkolne.